< Wróć

Na czym polega czynny żal?

Czy odpowiedzialności karnej skarbowej można uniknąć? Owszem – kodeks karny przewiduje taką możliwość. Jeżeli podatnik popełnił wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe, ma prawo skorzystać z tzw. czynnego żalu. Mówiąc innymi słowy, należy wobec urzędu skarbowego wyrazić skruchę. Muszą zostać przy tym spełnione określone warunki, aby czynny żal okazał się skuteczny – nie we wszystkich sytuacjach podatnik uchyli się od odpowiedzialności karnej lub otrzyma karę w złagodzonym wymiarze.

Jakie prawa ma podatnik?

Zgodnie z obowiązującą ordynacją podatkową podatnicy mają szereg obowiązków do spełnienia. Liczyć się muszą z tym, że np. niepłacenie składek zus w terminie czy błędy w prowadzeniu rachunkowości pociągają za sobą poważne konsekwencje. Jeśli pojawiają się błędy księgowe – nawet te popełnione nieświadomie, nie ma mowy o tym, aby rozliczanie się z urzędem skarbowym przebiegało w prawidłowy sposób. Fiskus ma prawo każdego przedsiębiorcę poddać kontroli podatkowej – jeżeli wykryje nieprawidłowości (zaległości w opłacaniu podatków, nie złożenie deklaracji VAT na czas etc.), podatnik zostaje ukarany. Nałożona zostaje na niego grzywna, ponadto może też on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej. Gdy natomiast zareaguje w porę i zawiadomi urząd skarbowy o tym, że popełnił czyn zabroniony, sprawy mogą przybrać zupełnie inny bieg. Skuteczność żalu czynnego jest uzależniona od kilku czynników. Przede wszystkim czyn zabroniony musi zostać popełniony – jest logiczne, że nie informuje się o nim organu państwa przed jego zaistnieniem. Zawiadomienie organu państwa może odbyć się zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, przy czym przepisy nie wskazują, który dokładnie organ powinien zostać o sprawie poinformowany – czy ma to być urząd skarbowy, urząd celny, policja itp. Zgłoszenie obowiązkowo musi zawierać szczegółowy opis okoliczności, w których zaistniało wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, a także dane osobowe sprawcy oraz współsprawców czynu. Bardzo ważne jest to, aby czynny żal został złożony zanim jeszcze fiskus (lub inny organ państwowy) dowie się o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego.

Kiedy czynny żal nie jest skuteczny?

Złożenie czynnego żalu to nie tylko samo zawiadomienie. To również konieczność uiszczenia należnego podatku wraz z naliczonymi odsetkami. Na wniesienie tej opłaty podatnik ma określony czas, choć w praktyce najczęściej jest tak, że reguluje on zaległości w momencie składania czynnego żalu. Wraz z czynnym żalem złożyć trzeba deklarację podatkową. Kiedy tego typu działania nie są skuteczne? Ma to miejsce wtedy, gdy w momencie złożenia zawiadomienia organ państwowy posiadał już informacje na temat popełnienia przez podatnika czynu zabronionego oraz wówczas, gdy organ ścigania podjął czynności mające na celu ujawnienie czynu. Prawo do skorzystania z czynnego żalu nie przysługuje tym podatnikom, którzy: mieli zamiar popełnić czyn zabroniony; nakłaniali do jego popełnienia kogoś innego, by później oskarżyć go o to; wykorzystali uzależnioną od siebie osobę i zlecili jej wykonanie czynu; kierowali grupą popełniającą czyn lub sami ją zorganizowali.

Komentarze

  • […] specjalne procedury określane mianem czynnego żalu wyrażonego wobec fiskusa. Na czym polega czynny żal? Otóż podatnik musi złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie o tym, iż popełnił czyn […]

  • absolutely 100 free dating sites

  • any free to talk dating sites

  • dating site free registration

  • free australian dating site without credit card

  • free dating sites for over 40 100% free

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.