< Wróć

Zatrudnienie młodocianego pracownika

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Wielu pracodawców rozważa możliwość zatrudnienia pracownika młodocianego. Muszą oni jednak pamiętać o tym, że wiąże się to ze spełnieniem wielu rygorystycznych warunków. Pod pojęciem młodocianego należy rozumieć osobę, która ma ukończony 16 rok życia, ale jeszcze nie osiągnęła pełnoletniości – czyli nie przekroczyła 18 lat. Polskie prawo przewiduje również możliwość zatrudnienia osoby liczącej sobie mniej niż 16 lat, ale to także odbywa się na bardzo ściśle określonych przepisami zasadach. Podstawowymi wymogami są w każdym z przypadków ukończenie przez nastolatka przynajmniej gimnazjum oraz posiadanie zaświadczenia od lekarza, że dana praca nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia młodocianego.

Celowość zatrudnienia młodocianego

Jeżeli młodociany nie posiada zawodowych kwalifikacji, jedynym powodem, dla którego można go zatrudnić jest przygotowanie zawodowe. Ewentualnie w rachubę wchodzą tutaj jeszcze tzw. lekkie prace – przy czym pracodawca musi dysponować wykazem tychże prac zaopiniowanym przez lekarza medycyny pracy oraz zatwierdzonym przez inspektora pracy. Dziecko, które nie ukończyło 16 lat może zostać zatrudnione przez podmioty prowadzące działalność o charakterze artystycznym, reklamowym, sportowym bądź kulturalnym, co wymaga po pierwsze – zezwolenia wydanego przez inspektora pracy, a po drugie – wyrażenia zgody przez rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów. W wyjątkowych okolicznościach można zatrudnić osoby, które mają 16 lat, ale będące absolwentami gimnazjum oraz takie, które 16 roku życia nie przekroczyły i nie ukończyły gimnazjum.

O czym muszą pamiętać pracodawcy?

Czas pracy młodocianego jest ograniczony. Górna granica wynosi 6 godzin na dobę dla osób poniżej 16 roku życia oraz 8 dla osób powyżej 16 lat. Tu ważna uwaga – na poczet czasu pracy zalicza się tutaj czas przeznaczony na naukę (brany jest pod uwagę plan szkolnych zajęć). Zatrudnianie młodocianego w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych to łamanie prawa – jest to absolutnie zabronione. Inaczej też niż w przypadku „normalnych” pracowników naliczane są przerwy oraz urlopy wypoczynkowe. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniania takich osób przy pracach wzbronionych. Co się zaś tyczy kwestii wynagradzania osób młodocianych, to ich pensja jest uzależniona od tego, ile w gospodarce narodowej wynosi przeciętne wynagrodzenie. Brany jest ponadto pod uwagę staż nauki. W momencie, kiedy nauka zawodu zostaje ukończona, pracodawca musi zmienić młodocianemu warunki umowy – tyczy się to głównie czasu pracy oraz warunków finansowych (osobie takiej należy się wtedy co najmniej płaca minimalna).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x