< Wróć

Jak zamknąć działalność gospodarczą

Prowadzenie działalności gospodarczej nakłada na podatnika pewne obowiązki. Podobnie jest również w przypadku likwidowania tejże działalności. Należy zadbać o to, by wszelkie związane z tym formalności zostały dopełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdecydowanie najłatwiej jest zamknąć firmę w przypadku jednoosobowej działalności. Na płatnikach VAT oraz na przedsiębiorcach zatrudniających pracowników spoczywają dodatkowe powinności, których muszą oni dopełnić.

Złożenie wniosku CEIDG-1

Jeżeli podatnik zatrudnia pracowników, musi najpierw rozwiązać z nimi umowy. Jeśli nie, pomija ten krok i przechodzi do następnego – a jest nim wyrejestrowanie się z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Służy do tego formularz CEIDG-1. Składa się go w tym samym urzędzie gminy lub miasta, w którym była rejestrowana działalność gospodarcza (osoby zastanawiające się nad tym jak otworzyć firmę, również muszą takowy formularz wypełniać). Istnieje możliwość przesłania go do stosownego urzędu pocztą, niemniej jednak konieczne jest wówczas notarialne poświadczenie złożonego na nim podpisu. Jeżeli podatnik posiada podpis elektroniczny, może wniosek złożyć za pośrednictwem Internetu. Urząd miasta lub gminy stosowne informacje przesyła do ZUS-u, urzędu skarbowego oraz do urzędu statystycznego.

Spis z natury, podatek dochodowy i rozliczenie się z VAT

Podatnicy będący czynnymi płatnikami VAT muszą przeprowadzić remanent likwidacyjny obejmujący swym zakresem wszystkie towary wyprodukowane przez podatnika oraz towary przez niego nabyte, ale nie będące przedmiotem dostawy bądź sprzedaży. Tyczy się to tylko tych towarów, w stosunku do których przysługuje prawo odliczania podatku VAT. Jeżeli chodzi o termin rozliczenia się z fiskusem, to jest on w tym przypadku taki sam jak do tej pory – czyli jeśli podatnik rozliczał się w trybie miesięcznym, przy remanencie likwidacyjnym obowiązuje go ten sam termin. Korzysta się tu z formularza VAT-Z. Wszyscy przedsiębiorcy zamykający działalność gospodarczą muszą przeprowadzić spis z natury. Obejmuje on zakresem rzeczowe składniki tworzące majątek firmy, a więc m. in.: towary, półprodukty, materiały oraz braki. Należy pamiętać o tym, iż dochody uzyskane z tytułu spisu z natury podlegają opodatkowaniu. Są jednak wyjątki od tej zasady – jeżeli ktoś prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, podatek dochodowy zapłaci dopiero wtedy, gdy sprzeda składniki majątku firmy. Podatek uiszcza się w urzędzie skarbowym. Spis z natury powinien być sporządzony przez podatnika w dniu, w którym złożył on formularz CEIDG-1.

Komentarze

  • […] nie jedyna, zanikająca branża na polskim rynku. Od 2011 roku działalność zakończyło 1360 zakładów szewskich, podczas gdy rozpoczęło taką działalność 145 firm. W tym samym […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.