< Wróć

Jak dobrze wypełnić świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest dokumentem mającym charakter informacyjny. Jego wystawienie należy do obowiązków pracodawcy bez względu na to w jakich okolicznościach stosunek pracy został zakończony. Czy było to wygaśnięcie umowy, jej rozwiązanie za porozumieniem stron, zwolnienie pracownika czy też złożenie przez niego wypowiedzenia – nie ma to w tym momencie najmniejszego znaczenia. Na podstawie informacji zawartych w świadectwie pracy nowy pracodawca nalicza pracownikowi wymiar przysługującego mu urlopu, zaś ZUS wylicza wysokość świadczeń emerytalnych bądź rentowych.

Co trzeba wiedzieć o świadectwach pracy?

Świadectwo pracy przedstawia liczne okoliczności jakie miały związek z zatrudnieniem danej osoby. Dokument obowiązkowo musi posiadać formę pisemną. W sprawie jego wystawienia pracownik nie musi składać wniosku – jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy pracownik podpisuje nową umowę bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej u tego samego pracodawcy. Świadectwa pracy nie wystawia się w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, lecz dopiero do ustaniu stosunku pracy. Wydane musi ono zostać niezwłocznie. Dodatkowo pracodawca może (ale nie musi) wystawić pracownikowi referencje. Referencje są wystawiane na wniosek pracownika. Mają one za zadanie ułatwienie podjęcia zatrudnienia w innym miejscu.

Jakie informacje muszą się znaleźć na świadectwie pracy?

Informacjami jakie obowiązkowo muszą się znaleźć na świadectwie pracy dotyczą: rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy i piastowanego przez niego stanowiska, okresu trwania stosunku pracy (jeśli daty podpisania umowy o pracę i rozpoczęcia pracy są różne, na opisywanym dokumencie zamieszcza się datę rozpoczęcia pracy), wymiaru czasu pracy oraz okoliczności, w których ustał stosunek pracy. Standardowo na świadectwie pracy zamieszczane są informacje na temat wykorzystanych przez pracownika dni urlopu. Oprócz tego można – chociaż takowego obowiązku nie ma – wpisać dane o poszczególnych elementach składających się na wynagrodzenie pracownika oraz o kwalifikacjach jakie uzyskał pracownik podczas obowiązywania stosunku pracy.

Komentarze

  • […] w tym miejscu przypomnieć, iż świadectwo pracy jest dla pracownika bardzo ważnym dokumentem, ponieważ na podstawie zawartych w nim informacji […]

  • […] tymczasowej – uwzględniony w nim zostaje łączny okres zatrudnienia w danej agencji. Tak więc świadectwo pracy obejmuje tu swym zakresem kolejne umowy o pracę, które podpisane zostały w okresie nie […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.