< Wróć

Odprawa przy likwidacji firmy

W dzisiejszych czasach pracodawcy szukają oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Niejednokrotnie wiąże się to z likwidacją niektórych stanowisk pracy czy ze zwolnieniami grupowymi. Czasami trudna sytuacja zmusza do bardziej radykalnych kroków w postaci zamknięcia działalności. W każdym z tym przypadków oznacza to utratę zatrudnienia dla określonej liczby osób. Zwalnianym pracownikom przysługuje prawo do odprawy. W niektórych sytuacjach pracownik może liczyć na odprawę również przy zwolnieniach indywidualnych.

Wysokość odprawy

Przy wypłacaniu odprawy brane są pod uwagę okoliczności w jakich się to odbywa. Podjęcie decyzji, efektem której jest zamknięcie firmy do łatwych nie należy, lecz pracodawca ma pewne zobowiązania wobec pracowników. Należy koniecznie w tym momencie zaznaczyć, że pracownik nie otrzyma odprawy, jeżeli sam złożył wypowiedzenie, został dyscyplinarnie zwolniony bądź gdy wygasła umowa na czas określony. Wysokość odprawy jest uzależniona od stażu pracy w danej firmie (nie liczy się tutaj ogólny staż pracy) oraz od wysokości wynagrodzenia. Tak więc przy stażu pracy krótszym niż 2 lata odprawa wynosi tyle, co miesięczne wynagrodzenie pracownika, przy stażu mieszczącym się w przedziale od 2 do 8 lat – jest to równowartość dwóch pensji, a przy stażu co najmniej 8-letnim i dłuższym – odprawa równa się 3-krotności wynagrodzenia. Istnieje też górny limit – maksymalna wysokość odprawy wypłacanej pracownikowi nie może być większa niż 15-krotność najniższego wynagrodzenia, które obowiązuje w momencie zwalniania pracownika.

Zwolnienia grupowe a odprawy

Jeżeli w momencie utraty zatrudnienia pracownik nabywa prawo do emerytury bądź renty, przysługuje mu podwójna odprawa. Prawo do jej wypłacenia należy się pracownikowi również i wtedy, gdy w trakcie obowiązywania umowy o pracę prowadził działalność gospodarczą. Nie wolno zapominać, iż prawa do odprawy z tytułu utraty pracy nabywa się wówczas, gdy rozwiązanie umów następuje w oparciu o przepisy dotyczące zwolnień grupowych. Tyczy się to firm, w których stan zatrudnienia wynosi przynajmniej 20 osób (jeżeli firma zatrudnia mniej pracowników, pracodawca nie musi wypłacać odpraw). O zwolnieniach grupowych mówi się, gdy: w okresie od 1 dnia do 30 dni zwolniono 10 osób przy zatrudnieniu nie przekraczającym 100 pracowników, zwalnianych jest 10 procent pracowników w firmach zatrudniających od 100 do 300 osób, zwolnienia obejmują 30 pracowników przy stanie zatrudnienia w firmie wynoszącym ponad 300 osób. Wypłata odprawy przysługuje nawet wtedy, gdy zwalniany jest jeden pracownik.

Komentarze

  • piotr pisze:

    w jakim czasie pracodawca musi wypłacić odprawę pracownikowi po likwidacji firmy? do końca wygaśnięcia umowy z pracownikiem,czy może dokonać wypłaty w późniejszym terminie?

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.