< Wróć

Co zrobić z nakazem zapłaty

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym wydawanym na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w sytuacji dochodzenia przez powoda roszczenia finansowego. Nakaz może zostać wydany w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym. Jego uprawomocnienie następuje po upływie określonego czasu. Jeśli w przewidzianym przepisami terminie pozwany nie wniesie sprzeciwu, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uzyskuje skutki prawomocnego wyroku. W jaki sposób wnieść sprzeciw i o czym przy tej okazji pamiętać?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Samo zdobycie nakazu zapłaty przez powoda wcale nie oznacza, że roszczenie zostanie od razu zaspokojone. Pozwany może bowiem uznać je za bezzasadne. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym ułatwia co prawda rozstrzygnięcie sporu, gdyż w porównaniu ze zwykłym postępowaniem sprawę można załatwić szybciej – niemniej jednak pozwanemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. Ma on na to 2 tygodnie licząc od dnia, w którym zostało mu doręczone orzeczenie sądu. W sprzeciwie koniecznie należy zaznaczyć czy nakaz zostaje zaskarżony w całości, czy też częściowo, a także przedstawić zarzuty względem roszenia strony, która zabiegała o wydanie nakazu.

Kwestie formalne

W sprzeciwie trzeba ponadto wskazać wszelakie okoliczności faktyczne, nie zapominając o przedłożeniu potwierdzających je dowodów. Jeżeli przykładowo roszczenie zostało już przez pozwanego spełnione, nieodzowny będzie dokument w postaci pokwitowania zapłaty etc. Bardzo często pozwy o wydanie nakazu zapłaty są wnoszone na formularzach urzędowych – przy składaniu sprzeciwu forma ta musi zostać zachowana. Jeśli sprzeciw zostanie wniesiony w prawidłowy sposób (czyli spełnia on wymogi formalne), wtedy nakaz zapłaty w całości traci swą moc. Wyznaczona zostaje rozprawa. W przypadku nakazów zapłaty w trybie upominawczym wydanych przez e-sąd nie ma konieczności uzasadniania sprzeciwu oraz przedstawiania dowodów. W sprzeciwie muszą zaś zostać przedstawione zarzuty jakie pod rygorem ich utraty trzeba zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy.

Komentarze

  • marcin pisze:

    Witam mam też problem dostałem takie pismo ale byłem w szoku ja nie zostałem poinformowany o wykupie długu nie otrzymałem żadnego pisma wzywającego do ugody zapłaty nie poinformowano mnie o sprzedaży długu dostałem pismo z sądu czy można taki sprzeciw wnieść do sądu nie zostałem poinformowany o niczym prosze o odp Marcin

  • admin pisze:

    Musisz złożyć pisemny sprzeciw – wtedy sprawa trafi do „tradycyjnego” sądu do rozpatrzenia. Ale jeśli jesteś winien pieniądze to tylko w ten sposób powiększysz dług – dojdą odsetki, ewentualnie koszty komornika.

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.