< Wróć

Podatek od nieujawnionych dochodów

Przedsiębiorcy ukrywający swoje dochody to jedna z grup podatników, którzy znajdują się na celowniku fiskusa. Jeżeli urząd skarbowy udowodni przedsiębiorcy, że świadomie zaniża on dochody bądź też ukrywa ich źródła, czekają go przykre konsekwencje – m. in. w postaci konieczności uiszczenia podatku od nieujawnionych źródeł przychodów. Uważać muszą wszyscy, aczkolwiek w szczególności na kontrole są narażeni ci podatnicy, którzy np. dokonują zakupu nieruchomości, w deklaracjach podatkowych wykazują straty lub wykazują spore wydatki przy jednoczesnym nie wykazywaniu jakichkolwiek dochodów.

Wysokość podatku

Od każdego bezwzględnie podatnika przepisy wymagają tego, by rzetelnie płacił on podatki. Wiąże się to z ujawnianiem wszystkich źródeł przychodów. W przeciwnym wypadku fiskus może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości 75 % ukrytych dochodów. Tak duży podatek od nieujawnionych źródeł przychodów ma stanowić w zamyśle ustawodawcy narzędzie w walce z szarą strefą (czy jest ono skuteczne, to już inna sprawa – generalnie wpływy do budżetu państwa z tego tytułu nie są znaczące w porównaniu choćby z wpływami z VAT). Mówiąc najprościej, jeśli podatnik więcej wydaje niż zarabia, może być w zasadzie pewien, że organy skarbowe się nim zainteresują.

Postępowanie skarbowe

Fiskus musi udowodnić przedsiębiorcy, iż dopuścił się on naruszenia prawa. Wykorzystuje w tym celu różne dowody. Są to przede wszystkim księgi podatkowe, zeznania świadków, opinie wydane przez biegłych, deklaracje podatkowe, dane zebrane w wyniku przeprowadzonych przez urzędników oględzin czy pozyskane od banków. Na tej podstawie fiskus podejmuje decyzję o tym, by wszcząć postępowanie. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż przepisy nakładają na urząd skarbowy prowadzący postępowanie przeciwko podatnikowi obowiązek uwzględniania zgłaszanych przez niego dowodów (inaczej przedsiębiorca może zarzucić organowi skarbowemu niedopełnienie procedury). Uwieńczeniem postępowania jest wydanie decyzji w danej sprawie. Nie zawsze kończy się to nałożeniem na przedsiębiorcę kary, niekiedy postępowanie jest umarzane.

Komentarze

  • […] rolny jest zupełnie innym zobowiązaniem aniżeli np. podatek od dochodów, ponieważ podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku liczba hektarów przeliczeniowych, […]

  • […] jak w przypadku takich zobowiązań jak np. podatek od dochodu, tak samo i przy zakupach na firmę przedsiębiorca jest zobligowany do przestrzegania pewnych […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.