< Wróć

Zawieszenie działalności a zasiłek dla bezrobotnych

Zlikwidowanie działalności gospodarczej nie jest jedynym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy prowadzenie biznesu nie idzie zgodnie z planem. Przedsiębiorcy przysługuje również prawo do zawieszenia działalności na okres od 30 dni do 2 lat – po jego upływie należy podjąć decyzję co do dalszych losów firmy. Przy tej okazji pojawia się pytanie – czy osoba, która zawiesiła działalność może zarejestrować się jako bezrobotna i czy przysługuje jej prawo do zasiłku?

Podstawowe warunki do spełnienia

Kiedy miejsce ma zawieszenie działalności istnieje możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy. Jeżeli chodzi o prawo do zasiłku, to przysługuje ono po spełnieniu pewnych warunków. Przedsiębiorca, który zawiesił działalność i zarejestrował się jako bezrobotny musi wykazać, iż w okresie 18 miesięcy jakie poprzedziły dzień rejestracji regularnie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (przez co najmniej 365 dni), a podstawą wymiaru tychże składek oraz składek na FP była kwota odpowiadająca przynajmniej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto pod adresem bezrobotnego urząd pracy nie mógł skierować propozycji w zakresie zatrudnienia, stażu, robót interwencyjnych, prac publicznych czy przygotowania zawodowego. Jeśli opisane powyżej wymogi są spełnione, wtedy po upływie 90 dni liczonych od dnia rejestracji w urzędzie pracy bezrobotnemu przysługuje zasiłek.

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Komu natomiast nie przysługuje prawo do zasiłku? Z pewnością tym przedsiębiorcom, którzy korzystali z preferencyjnych składek ZUS – powodem tego jest to, że w przypadku preferencyjnych składek ZUS składki na FP nie są opłacane w pełnym ich wymiarze. Z odmową przyznania zasiłku muszą też liczyć się te osoby, które przez zlikwidowaniem działalności zawiesiły ją na 6 miesięcy, a wysokość opłacanych przez nie składek ZUS nie wynosiła mniej niż 60 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli ktoś likwiduje działalność i rejestruje się jako bezrobotny, prawo do zasiłku nabywa już po 7 dniach (o ile składki ZUS i na FP płacił od podstawy co najmniej minimalnego wynagrodzenia).

Komentarze

  • […] tego, iż okres urlopu wychowawczego jest zaliczany na poczet minimalnego czasu pracy, zasiłek dla bezrobotnych w opisywanych tu przypadkach jest przyznawany na zasadach ogólnych. Przede wszystkim należy […]

  • […] przedsiębiorca postanowi zamknąć firmę, może się zdecydować na zawieszenie działalności. Jeśli nie zatrudnia pracowników, w rachubę wchodzi okres od 30 dni do 24 miesięcy. W tym […]

  • […] zdrowotnego i przysłania na oddzielnym piśmie stosownej informacji. W związku z tym zawieszenie działalności powoduje, iż przedsiębiorca przestaje podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom, a zatem nie […]

  • […] taka, że bezrobotnemu, który ubiega się o przyznanie wspomnianego wsparcia, musi przysługiwać zasiłek dla bezrobotnych. Bezrobotni bez prawa do zasiłku nie mają możliwości skorzystania z dodatku […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.