< Wróć

Kto odpowiada za wypadek w sklepie?

Obowiązkiem właścicieli sklepów jest zapewnienie klientom dogodnych warunków do robienia zakupów. Nie wolno ich narażać za jakiekolwiek sytuacje, rezultatem których mogą być np. uszkodzenia ciała czy uszczerbki na zdrowiu. Jeżeli jednak do takich sytuacji dojdzie – np. klient poślizgnie się na mokrej podłodze i złamie nogę, pojawia się często pytanie o to, kto ponosi za to odpowiedzialność?

Kto wyrządził szkody, ten za nie odpowiada

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami odpowiedzialność za szkody majątkowe bądź osobowe ponosi ta strona, z winy której doszło do powstania tychże szkód. Strona ta jest zobligowana do naprawienia szkód, co wiąże się m. in. z koniecznością wypłacenia odszkodowania. Jeżeli zatem w sklepie wydarzy się z winy właściciela wypadek, to jego powinnością jest wypłacenie klientowi odszkodowania. Może być i tak, że klient w mniejszym bądź większym stopniu przyczynił się do powstania szkody – wtedy odszkodowanie ulega stosownemu zmniejszeniu. Jeżeli do wypadku doszło z winy pracownika sklepu, odszkodowanie jest wypłacane przez ubezpieczyciela takiej placówki handlowej. W przypadku pracowników outsourcingowych odpowiedzialnością jest obarczany podwykonawca, szkody zaś pokrywa firma zewnętrzna.

Zabezpieczenie dowodów

Klienci sklepów bardzo często nie mają w ogóle pojęcia o tym, że należy się im odszkodowanie za wypadki w sklepach, których padają ofiarami. Nie zawsze też wiedzą jak postępować w takich okolicznościach i do kogo się zwracać o pomoc. Powinni również pamiętać o tym, by zabezpieczyć dowody – mogą to być zeznania świadków czy zdjęcie zrobione np. telefonem komórkowym. Jeżeli wskutek wypadku klient doznał uszkodzeń ciała, pomocna okazuje się dokumentacja medyczna. Ponadto poszkodowany powinien domagać się od właściciela sklepu umieszczenia wpisu w księdze wypadków oraz sporządzenia przez niego notatki dotyczącej całego zdarzenia. Wysokość odszkodowania jest bowiem uzależniona od tego jakie szkody zostały poniesione przez klienta i na ile jest on w stanie udowodnić ich wysokość.

Komentarze

  • […] liczba wypadków przy pracy w Polsce wzrosła – z 84 tysięcy do 97 tysięcy. Najwięcej wypadków notowanych jest w branży przetwórstwa przemysłowego, w handlu hurtowym i detalicznym oraz w […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.