< Wróć

Jak wystawić notę odsetkową?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Z problemem nieterminowo opłacanych należności boryka się niejeden przedsiębiorca. W sytuacji, gdy kontrahent opóźnia się z płatnościami, podatnik może wystawić notę odsetkową. Jest to żądanie uiszczenia odsetek wynikających ze zwłoki w regulowaniu płatności – przeważnie w rachubę wchodzą tutaj przeterminowane należności za faktury.

Naliczanie odsetek i żądanie zapłaty

Przy wystawianiu not odsetkowych naliczane są odsetki ustawowe – chyba, że w umowie strony umówiły się co do wysokości odsetek (nie mogą być one wyższe od maksymalnych odsetek określonych stosownymi przepisami). Ich naliczanie można rozpocząć już od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. Trzeba mieć jednak przy tym na uwadze fakt, iż jeżeli termin zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, zostaje on przesunięty na kolejny dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeśli natomiast termin zapłaty przypada na inny wolny od pracy dzień, wówczas nie ulega on przedłużeniu. Zapłaty odsetek poprzez wystawienie noty odsetkowej podatnik może się domagać bez względu na to czy na fakturze widnieje zapis dotyczący odsetek, czy nie – nie jest on w opisywanych okolicznościach wymagany. Przy wystawianiu noty odsetkowej nie ma znaczenia to czy podatnik w związku z opóźnieniem płatności poniósł jakieś szkody. Nie liczy się także to czy opóźnienie nastąpiło wskutek okoliczności, na które dłużnik nie miał wpływu.

Jakie dane należy zamieścić na nocie odsetkowej?

Nota odsetkowa jest dokumentem wymagającym zamieszczenia na nim odpowiednich informacji. Muszą zatem znaleźć się na niej: data wystawienia dokumentu, dane wierzyciela i dłużnika, kwota powstałych zobowiązań i należnych odsetek, termin uiszczenia należności wraz z odsetkami, a także sposób w jaki powinno zostać uregulowane zobowiązanie (np. przelewem bankowym). Ponadto na nocie odsetkowej należy zamieścić informację o rodzaju zobowiązań oraz o terminie opóźnień w ich spłacie. Osoba upoważniona do wystawienia noty odsetkowej musi opatrzyć ją swoim podpisem. Warto poza tym zadbać o to, aby dokument został skutecznie doręczony odbiorcy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x