< Wróć

Zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym objęty jest na mocy kodeksu pracy specjalną ochroną. Polega ona na tym, że pracodawca nie ma prawa wręczyć wówczas pracownikowi wypowiedzenia – do rozwiązania umowy może dojść jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności jak np. postawienie zakładu pracy w stan likwidacji.

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Zupełnie inaczej sprawa wygląda po zakończeniu urlopu wychowawczego – kończy się wtedy również i okres ochronny, a to oznacza, że pracodawca może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie już w pierwszym dniu jego powrotu do pracy. Niestety, w praktyce do rzadkości nie należą sytuacje, gdy niedługo po powrocie z urlopu wychowawczego pracownik dowiaduje się, że traci posadę. Polska rzeczywistość jest smutna – osoba mająca małe dziecko nie jest z punktu widzenia pracodawcy „atrakcyjnym nabytkiem”. Jednakże zwolnionej z pracy osobie, która korzystała z urlopu wychowawczego, przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych – wymagane jest przy tym spełnienie kilku istotnych warunków.

Komu przysługuje zasiłek?

Pomimo tego, iż okres urlopu wychowawczego jest zaliczany na poczet minimalnego czasu pracy, zasiłek dla bezrobotnych w opisywanych tu przypadkach jest przyznawany na zasadach ogólnych. Przede wszystkim należy zarejestrować się w urzędzie pracy. Bezrobotny prawo do zasiłku posiada, jeżeli: w przeciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji był zatrudniony przez co najmniej 365 dni (była utrzymana ciągłość zatrudnienia), otrzymywał wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna, a z jego pensji były odprowadzane stosowne składki. Bezrobotny musi też być gotów podjąć zatrudnienie, co oznacza konieczność przyjęcia propozycji pracy, stażu, oferty przygotowania zawodowego dorosłych, propozycji prac interwencyjnych bądź robót publicznych. Nie poparta solidnymi, ważnymi i wiarygodnymi powodami odmowa skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej. Na zakończenie jeszcze jedna bardzo ważna uwaga – zasiłek nie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy, jeśli umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron lub do jej rozwiązania doszło z winy pracownika.

Komentarze

  • […] form wsparcia, na jakie mogą aktualnie liczyć bezrobotni, można wymienić m. in. zasiłek dla bezrobotnych, dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy bon na zasiedlenie. O ile o tych dwóch […]

  • […] kto pracował w Wielkiej Brytanii i powraca do Polski, musi się liczyć z tym, że zasiłek dla bezrobotnych niekoniecznie będzie mu przysługiwał. Wszystko w tym momencie zależy od spełnienia wielu […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.