< Wróć

Wydanie świadectwa pracy po terminie

Wygaśnięcie stosunku pracy nakłada na pracodawcę pewne obowiązki – jest on zobligowany m. in. do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Zasady na jakich się to odbywa są ściśle określone przepisami – w przeciwnym wypadku pracodawca musi się liczyć z poniesieniem konsekwencji. Jeśli dokument nie zostanie wydany w terminie lub zostanie to zrobione w niewłaściwy sposób, pracownik może się ubiegać o odszkodowanie z tego tytułu.

Świadectwo pracy to ważny dokument

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż świadectwo pracy jest dla pracownika bardzo ważnym dokumentem, ponieważ na podstawie zawartych w nim informacji nowy pracodawca nalicza wymiar przysługującego pracownikowi urlopu. Informacje te cenne są również dla ZUS-u, stanowią bowiem bazę do wyliczania wysokości świadczeń emerytalnych lub rentowych. Bardzo istotne jest zatem to, aby dokument został prawidłowo wypełniony. Jeśli pracodawca nie dopełni obowiązków w tym zakresie, pracownik ma prawo do roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek nie wydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Kiedy pracownik może się ubiegać o odszkodowanie?

Aby jednak powyższe żądanie było skuteczne, w tym samym czasie muszą zaistnieć trzy przesłanki. Po pierwsze – pracodawca nie wydał świadectwa w terminie lub nie zrobił tego wcale bądź też uczynił to w niewłaściwy sposób. Po drugie – pracownik poniósł szkodę polegającą na niemożności podjęcia zatrudnienia u nowego pracodawcy. Po trzecie – powstała szkoda wynika bezpośrednio z działania pracodawcy (istnieje związek przyczynowy). Pracownik występujący do sądu z roszczeniem musi uwodnić zaistnienie powyższych przesłanek. Inaczej odszkodowanie nie przysługuje. W kwestii zaś jego wysokości istnieją pewne ograniczenia. Wysokość odszkodowania równa jest wysokości wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy nie dłuższy niż 6 tygodni. Przepisy nie mówią wprost czy chodzi u wynagrodzenie u dotychczasowego pracodawcy, czy też o pensję, którą pracownik otrzymywałby u nowego pracodawcy. W praktyce przyjmuje się stanowisko, iż przy naliczaniu odszkodowania należy uwzględnić tę drugą opcję.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.