< Wróć

Pracownik spóźnia się do pracy

Zawarcie stosunku pracy wiąże się dla obu stron z przestrzeganiem licznych obowiązków. Pracownik jest zobligowany m. in. do przestrzegania czasu i organizacji pracy w zakładzie, w którym został zatrudniony. Oznacza to konieczność stawiania się do pracy na określoną godzinę i świadczenie jej w czasie wyznaczonym przez pracodawcę – osoby nagminnie się spóźniające powinny mieć się na baczności.

Zwolnienie z pracy za nieprzestrzeganie obowiązków

Pracownik, który nie przestrzega czasu pracy wyznaczonego przez pracodawcę powinien liczyć się z konsekwencjami takiego postępowania. Zgodnie z kodeksem pracy nie wywiązywanie się z tej powinności jest traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. To zaś może zostać potraktowane jako przesłanka do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Generalnie rzecz biorąc, powodów do wręczenia pracownikowi wypowiedzenia (z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub nie) wymienić można sporo, np. możliwe jest zwolnienie za utratę zaufania. Co się tyczy spóźnień, to co do zasady nie są one dostatecznym powodem do zwolnienia dyscyplinarnego – za wyjątkiem sytuacji, gdy spóźnienie pracownika spowodowało zdarzenia dotkliwe dla firmy, np. nie doszło do podpisania ważnej umowy.

Obniżenie wynagrodzenia i inne formy kar

Pracownikowi, który nie świadczy pracy z nieusprawiedliwionych przyczyn, pracodawca może obniżyć wynagrodzenie za ten czas. Odnosi się to przede wszystkim do spóźnień liczonych w godzinach, ale jeśli w ciągu miesiąca parokrotnie miały miejsce krótkie spóźnienia, pracodawca ma prawo je zsumować i wypłacić pracownikowi odpowiednio niższe wynagrodzenie. W wielu zakładowych regulaminach pracy znajduje się zapis, iż obniżenie wynagrodzenia w takich okolicznościach nie nastąpi, jeśli pracownik odpracuje spóźnienia.

Innymi formami kary, które może zastosować pracodawca są kary upomnienia, nagany oraz kara porządkowa. Przepisy wyraźnie stanowią, iż opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia stanowi podstawę do nałożenia kary porządkowej – jej wysokość za jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika, zaś suma tych kar nałożonych w przeciągu jednego miesiąca nie może być wyższa aniżeli 1/10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty (w rachubę wchodzi tu kwota już po dokonaniu różnych potrąceń).

Komentarze

 • cialis online pisze:

  Cheap Viagra India

 • best price viagra online pisze:

  Cialis Fecha De Caducidad

 • finasteride propecia pisze:

  Mail Order Isotretinoin Aurora

 • stromectol amazon pisze:

  Viagra Preiswert Deutschland

 • Plaquenil pisze:

  levitra et hypertension

 • furosemide tab 40mg pisze:

  Buy Valtrex Online Cheap No Prescription

 • azithromycin 500mg ebay pisze:

  Cialis Nebenwirkungen Herzinfarkt

 • priligy precio pisze:

  Propecia Side Effects Long Term All Prescription

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.